റീഫണ്ട് നയം

  • All sales are final കഴിയില്ല റദ്ദാക്കി ഒരിക്കൽ പ്രക്രിയ തുടങ്ങുന്നു.
    • This is a personal use item that comes in contact with the skin, and therefore, returns cannot be accepted.
  • Orders cannot be modified ഒരിക്കൽ placed as പേപാൽ does not allow us to access your payment information for your security.
  • എല്ലാ discrepancies അല്ലെങ്കിൽ items damaged in transit must be reported within 24 hours of receipt via email orders@htpaint.com. Please include your order number and pictures of the incorrect or damaged item(s).
  • If your order is being shipped anywhere in the state of Kentucky, 6% വിൽപ്പന നികുതി will be applied to your order.
  • If your order is being shipped outside of the state of Kentucky, it is the buyer ' s responsibility നൽകാമെന്ന് വിൽപ്പന നികുതി ചട്ടങ്ങൾ അവന്റെ/അവളുടെ സംസ്ഥാന സംബന്ധിച്ച ഒരു ഓൺലൈൻ വാങ്ങൽ received from out of state.
For more information please call (502) 212-6119
Zdoze 
8307 Preston Hwy
ലൂയിസ്വില്, KY 40219